CENY ŠITÉ NA MÍRU
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

NEPLÁTCE – PLÁTCE DPH

základní cena za měsíc do 50 účetních dokladů 1 000,- 1 500,-
základní cena za měsíc do 100 účetních dokladů 3 000,- 3 800,-
základní cena za měsíc do 150 účetních dokladů 3 000,- 4 800,-
základní cena za měsíc do 200 účetních dokladů 4 000,- 5 800,-
základní cena za měsíc do 250 účetních dokladů 4 000,- 6 500,-

Cena nad 250 účetních dokladů dohodou
Mzdová evidence za 1 zaměstnance *150,-

DAŇOVÁ EVIDENCE

NEPLÁTCE – PLÁTCE DPH

základní cena za měsíc do 50 účetních dokladů 1 000,- 1 500,-
základní cena za měsíc do 100 účetních dokladů 2 500,- 3 500,-
základní cena za měsíc do 150 účetních dokladů 4 500,- 5 100,-

Cena nad 200 účetních dokladů dohodou
Mzdová evidence za 1 zaměstnance *150,-

KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI – FULL SERVICE DOHODOU

(paušální částka od 1000 – 16 000,- dle potřeb klienta :-) )

*v ceně je měsíční vedení mezd za jednoho zaměstnance včetně personalistiky, přihlášek a odhlášek na OSSZ a ZP
Při větším počtu zaměstnanců poskytujeme slevu.

V ceně vedení podvojného účetnictví jsou zahrnuty roční závěrky včetně příloh a roční tisky kompletní evidence dle Postupů pro podvojné účetnictví vydané MF.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

ON-LINE PORADENSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

– 1 standardní dotaz 240,-

Účetní poradenství a konzultace pro klienty zdarma

Daňové poradenství a konzultace

(včetně písemného řešení problémů „s razítkem“)
– sazba za 1 hodinu 1500,-

Ůčetní poradenství a konzultace
– sazba za 1 hodinu 250 – 900,-
(dle složitosti problému)

Zpracování přiznání z DPFO za zdaňovací období 1000 – 3 000,-
( 1x ročně – kompletní zpracování dat, přiznání + přehledy VZP,PSSZ )

Zpracování přiznání z DPPO za zdaňovací období 3 000 – 6 000,-
( 1x ročně – kompletní zpracování dat, přiznání + příslušné výkazy )

Odklad daňové povinnosti s převzetím odpovědnosti:
FO – 5 000,-
PO – 10 000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Naše nabídková cena za správu jedné nájemní jednotky činí 140 – 220,- Kč + DPH měsíčně dle rozsahu prací a to v následujícím členění:
(Pokud dům přejde do správy naší firmy je cena za tyto kompletní služby – od 1.500,- až – 35.000,- Kč včetně DPH dle dohody a potřeb.)
Cena je sestavena dle rozsahu a přání klienta pro spokojenost a 100% servis a předloženy 3 cenové varianty podle sdělených informací.

OBLAST PROVOZNÍ

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor,
 • zajištění dodávek médií (např. el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA,
 • zajištění nepřetržité havarijní služby,
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníků a přilehlých zelených ploch,
 • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor,
 • přebírání a předávání bytů a nebytových prostor podle pokynů vlastníka,

OBLAST STAVEBNĚ-TECHNICKÁ

 • plnění povinností vlastníka nemovitostí vyplývající za staveb. zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle příslušných českých norem a předpisů státního odborného dozoru,
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti a to jak společných prostor domu, tak i bytů v rozsahu vyplývajícím ze zákona,
 • vyjadřování k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona,
 • předkládání záměrů uživatelů bytů a nebytových prostor, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, vlastníkům ke schválení,
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů,
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen.

OBLAST EKONOMICKÁ

 • předpis a kontrola nájemného (plateb do fondu údržby a oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor, v případě včasného nezaplacení upomínání dlužníků,
 • po marném uplynutí lhůty vyplývající z upomínky k zaplacení vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním spolu s poplatky z prodlení, jakož i náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníků,
 • provádění vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů,
 • vedení účetnictví vlastníka domu
 • vedení účetnictví spojeného s provozem domu,
 • překládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky,
 • 1 x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz a údržbu, jakož i o předpokládaných příjmech z nájemného v následujícím období,

OBLAST PRÁVNÍ

 • uzavírání smluv o nájmu bytu s osobami určenými vlastníkem,
 • uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor dle dispozic vlastníka,
 • uzavírání nájemních smluv na plochy pro umístění reklam dle dispozic vlastníka,
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona, a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí,
 • hlášení úmyslného obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení,
 • vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu.

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK, ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PORADCŮ

Profesní odpovědnost 8 000 000,- Kč
Pojištění pro případ vandalismu    300 000,- Kč
Pojištění pro případ odcizení    300 000,- Kč
Živelné pojištění    300 000,- Kč
Pojištění elektronických zařízení 1 000 000,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000,- Kč
Pojištění profesní odpovědnosti za převzaté doklady    100 000,- Kč