Společnost Basildon s.r.o.., zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

 

Kategorie osobních údajů:

 • Údaje o totožnosti – jméno, příjmení, adresa, datum narození a další relevantní osobní údaje
 • Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo a další relevantní osobní údaje
 • Profesní údaje – zaměstnavatel, zkušenost, pozice, číslo bankovního účtu a další relevantní osobní údaje
 • Můžeme také zpracovávat další osobní údaje, které nám vědomě poskytnete.

Vaše osobní údaje získáváme :

 1. přímo od Vás, a to :
 • z komunikace nebo jednání po telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů;
 • v některých případech můžeme Vaše osobní údaje získávat také od třetích osob
 • pokud podepíšeme smlouvu s naším obchodním partnerem a Vaše osobní údaje jsou uvedeny jako kontaktní údaje podle této smlouvy, případně již v procesu přípravy smluvního vztahu s naším obchodním partnerem

Délka uchovávání osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu.
 • Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění naši právní povinnosti, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našich právních povinností maximálně po dobu 10 let.
 • Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu (zejména pro plnění smlouvy, kde jste kontaktní osobou našeho smluvního partnera), uchováváme po dobu účinnosti smlouvy ( po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky, a v případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení, po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků a během řízení po podání mimořádných opravných prostředků).

Vaše údaje zpracováváme a komu je zpřístupňujeme?

V závislosti na účelu zpracování údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím třetích osob:

 •  příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daní, orgánu finančního dozoru, orgánu pro ochranu spotřebitelů); – statutárním auditorům – příslušným soudům.  Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze našim smluvním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy chránící Vaše práva a svobody týkající se Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v Evropské unii.
 • Při předání Vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby ochrana Vašich údajů dosahovala náležité úrovně. V souvislosti s předáním Vašich osobních údajů partnerům uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky, které zaručují adekvátní úroveň ochrany.
 • Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci Společnosti. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli má Společnost uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás. Vaše osobní údaje zpracováváme tak, že je shromažďujeme, ukládáme a třídíme v našich systémech, kontrolujeme jejich správnost a případně je aktualizujeme, třídíme je podle Vašeho vztahu k naší společnosti, a nakonec je likvidujeme.

Právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivé účely jejich zpracování:

 • daňové a účetní povinnosti. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení. Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo zákonné povinnosti, jde však o zvyklosti či je to nutné z provozních, administrativních nebo jiných důvodů. Účely zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů jsou následující:

– plnění smlouvy, kde jste uveden jako kontaktní osoba našeho smluvního partnera, – vnitřní administrativní účely v rámci skupiny – sledování návštěvnosti webových stránek – zabezpečení webových stránek

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

 • Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

 

 • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste nám poskytli nebo které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje Vám zprostředkujeme v zabezpečeném souboru, který je strojově čitelný, takže si je můžete uložit nebo zpřístupnit dalším poskytovatelům služeb. Můžete nám také poskytnout údaje získané od jiných společností. Můžete vznést požadavek, abychom Vaše údaje poskytli jinému správci – to však můžeme zajistit pouze v případě, že je takový přenos technicky možný. Protože uvedený soubor obsahuje Vaše osobní údaje, doporučujeme je uložit na Vašem zařízení bezpečným způsobem.

 

 • Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné.

 

 • Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů do doby, kdy bude ověřována jejich správnost.

 

 • Máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze v zákonem stanovených případech

 

 • Pokud si přejete požádat o výkon některého z Vašich práv uvedených výše, můžete tak učinit písemně či osobně na kontaktní adrese naší společnosti.

 

 • Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.

 

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; pokud si přejete takovou námitku vznést, můžete tak učinit osobně na adrese společnosti . Vezměte prosím na vědomí, že pokud shledáme, že náš oprávněný zájem převáží nad Vašimi právy a svobodami, můžeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat. Bude-li Vaše námitka shledána oprávněnou, může to znamenat, že nebudeme nadále Vaše osobní údaje za daným účelem zpracovávat